متوسط قیمت میلگرد صادراتی ۵۱۰ تا ۵۱۵ دلار هر تن فوب ثبت شد که ۵ تا ۱۰ دلار افت داشت. خریداران منتظر قیمت های پایین تر هستند و امیدوارند قیمت را تا ۵۰۵ دلار کاهش دهند. تقاضای مفتول ترکیه نیز کم است و قیمت آن از ۵۶۰ تا ۵۷۰ دلار به ۵۴۰ تا ۵۷۰ دلار هر تن فوب رسیده است.
به گزارش فولاد ایران،  قابل ذکر است میلگرد در بازار داخلی ترکیه ۶۰۳ تا ۶۲۴ دلار هر تن درب کارخانه است که اخیرا کمی افت داشته است.

منبه : استیل پدیا

فهرست