قیمت پیشنهادی ۵۶۹ دلار هر تن فوب است که ۳ دلار ارزان تر شده است. البته کارخانه های بزرگ در ۵۸۵ تا ۵۹۰ دلار هر تن فوب پیشنهاد می دهند.
به گزارش فولاد ایران،  در بازار داخلی چین قیمت میلگرد ۶۳۱ تا ۶۶۸ دلار هر تن درب کارخانه می باشد. در حالی که افت تقاضا قیمت بیلت را در بازار داخلی ارزان تر کرده از ۵۹۸ دلار به ۵۸۸ دلار هر تن درب کارخانه رسیده است. بیلت صادراتی چین نیز ۵۳۰ تا ۵۳۵ دلار هر تن فوب می باشد که افت جزیی داشته است.
منبع: steel mint
فهرست