کمیسیون اروپا تدابیری شامل سهمیه و تعرفه را برای جلوگیری از افزایش واردات فولاد به خصوص از زمانی که آمریکا روی واردات فولاد و آلومینیوم تعرفه وضع کرده، پیشنهاد کرده است.
سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: این اقدام برای جلوگیری از پیامدهای سیاستهای حمایتگرایی آمریکایی و همپنین حفظ عرضه سنتی و رقابت پذیری در بازار اتحادیه اروپا است.
روی وارداتی که حجم آن از سهمیه تعیین شده فراتر رود، تعرفه ۲۵ درصدی تعلق خواهد گرفت.
گفتنی است، پیش از این قرار بود اتحادیه اروپا پنجشنبه هفته گذشته یعنی ۵ جولای درخصوص این موضوع تصمیم گیری شود و تکلیف تعرفه های گمرکی بر روی واردات فولاد به اروپا مشخص گردد (اینجا) که براساس این رای گیری اعضای اتحادیه اروپا به آن رای مثبت دادند.
فهرست